Fatmir Bytyqi, Executive Director of Economic Chamber (Nort-West Macedonia)

Mr. Fatmir Bytyqi, Executive Director Economic Chamber of North-West Macedonia
Mr. Fatmir Bytyqi, Executive Director Economic Chamber of North-West Macedonia

www.oemvp.org

Economic Chamber of North-West Macedonia (OEMVP), as the legitimate representative of the business community interests, focuses on organisatio, promotion and protection of businesses as within the Republic of Macedonia, as abroad on all possible levels of local and international competitions.

Based on professionalism, high standards of work, dedication, flexibility, transparency, consistency and equality OEMVP reached high success in promotion of European business and society values.


Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP), si përfaqësuese legjitime e interesave të komunitetit të biznesit, ka për qëllim të bëjë organizimin, avancimin, promovimin dhe mbrojtjen e bizneseve si në kuadër të Republikës së Maqedonisë ashtu edhe jashtë saj, duke u bër ballë sfidave të konkurencës në nivele të ndryshme, qofshin ato lokale apo ndërkombëtare. Duke u bazuar në profesionalizëm, standarde të larta pune, vendosmëri, fleksibilitet, transparencë, qëndrueshmëri dhe qasje të barabartë, OEMVP ndihmon dukshëm dhe sigurt në afirmimin e bizneseve dhe vetë shoqërisë drejtë vlerave evropiane.